MİGY EĞİTİM SİSTEMİ

MİGY metodu nedir?

Kalıplaşmış klasik eğitim modellerinden farklı olarak bu metod geliştirilmiştir. Bu metod öğrencinin özgürce algılaması, yorumlaması ve bunu görsele sunmasını kapsamaktadır. Her çocuk bu 3 ögeyi gerçekleştirebilir. Ancak özgür bir ortam sunulması ile bu mümkün olabilir. Çocuğun farklı kişiler ile ilişki kurması, kendine çevre yaratması, etkinlikler ve alternatifler sunması, tüm alanlarda öğrenmenin gelişmesi için potansiyel sağlaması açısından çok önemlidir. Bu Metod çocukların; bilişsel, psiko-motor, sosyal-duygusal, dil alanlarındaki becerilerini geliştirmeye yöneliktir. 0-6 yaş dönemindeki çocuklar MİGY metodu ile hem öğrenmelerini aktif hale getirecekler hemde bundan keyif alacaklardır.

MİGY eğitimi nedir?

Çocuklara sağlanan özgür ortam sayesinde, bilgiyi analiz etmeleri, yorumlamaları ve somuta dönüştürmelerini kapsayan bir eğitim sistemidir. MİGY eğitim sistemi çocuğun bilişsel, sosyal, duygusal, dil alanındaki gelişimini arttırmaya yöneliktir.

MİGY eğitiminde çocuk derinlemesine düşünme yaparak, yorum yapma becerisini, durumlar ile ilgili özümsemeler çıkarabilmesini amaçlar. Çocuğun hem potansiyelini hem kapasitesini kullanarak onun aktif olması sağlanır. Bütün çocuklar aynı potansiyele, aynı hazır bulunuşluğa ve aynı meraka sahiptir. MİGY eğitimi, yaratıcı problem çözümünde etkin olmayı ve gerekli olan fırsatları yaratmayı destekler.

MİGY Taksonomisi

Mantıksal ( Bilgiyi algılama ),(Sağ-Sol beyin çalışmaları-Kodlamalar)

İmgesel (Bilginin bilince yansıması ve düşsel olarak tasarlanması), (5 duyu organının eğitimde aktif kullanılması)

Görsel ( Tasarlanan bilginin görselleştirilmesi), ( Sanatsal çalışmalar)

Yöntemler (Ünitelendirilmiş teknikler ile öğrenciye sunma), (Öğretmenin yaratıcılığı)

MİGY eğitiminin ilkeleri nelerdir?

1.          Eğitimde çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanır.

2.          Çocuğa verilen eğitim, onun beklentilerini karşılar.

3.          Çocukların beklentilerini karşılamak amacıyla uygun eğitim ortamları hazırlanır.

4.   Etkinlikler planlanırken çocukların ilgi ve isteklerinin yanı sıra, okulun ve çevrenin olanakları da göz önünde bulundurulur.

5.          Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmaları için gereken önem verilir.

6.          Eğitim çocuğun bildiklerinden başlar ardından bilgi sunulur, tasarlanır ve yorumlanır.

7.          Çocuğun deneyerek öğrenmesine olanak tanınır.

8.          Oyun çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir.

9.          Eğitimde çocuğun, kendine saygı ve güven duyması sağlanır.

10.      Çocukla iletişimde, baskı ve kısıtlamalara yer verilmez.

11.   Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma davranışları geliştirilir.

12. Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenir. Yardıma gereksinim duyduğunda yetişkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığı sağlanır.

13.      Çocuğun kendisinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenir.

14.   Çocukların hayal güçleri , yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilir.

15.     Okul öncesi eğitimde çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak değerlendirilir.

16.      Programlar hazırlanırken ailelerin ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate alınır.

MİGY eğitimi neyi amaçlar?

MİGY eğitimi çocuğa özgür bir öğrenme ortamı sunarak yeni bilgileri mantığına almasını, imgelemesini ve yorumlamasını içeren, sunulan yöntemler ile kendi kendini geliştirebilmesini sağlayan, hareket ve faaliyet özgürlüğü sunan bir yöntem anlayışıdır.

MİGY eğitimi çocuğa ne kazandırır?

1.      Çocuk, kendi disiplinini oluşturur.

2.      Çocuk, düşünme, algılama, yorumlama yeteneğini geliştirir.

3.      Çocuk, kendisine ve başkalarına karşı saygı duyar.

4.      Bilişsel becerilerini her alanda kullanabilme yeteneğini gösterir.

5.      Sosyal-duygusal alanda kendini ifade edebilme ve yorumlama becerisini geliştirir.

6.      Dil alanında görsel temaları imgeleyerek kendi yorumunu katar ve yaptığı işe özgünlük katar.

7.      Psiko-motor alanda becerileri ve ilgi alanı kendi hızıyla gelişir.

8.      Üretken olur. 

MİGY pedagojisi nedir?

Eğitim kavramı, doğumdan itibaren başlayan bir kavramdır. Bu kavram ilk olarak aile tarafından yürütülürken, daha sonra okullar ve çeşitli eğitim kurumları tarafından devam ettirilir. MİGY pedagojisi ise, çocukların çeşitli dönemlerde aldığı eğitimlerde uygulanması gereken etkinliklerin ve eğitim yöntemlerinin belirlenmesini sağlar.

MİGY eğitimi uygulamaları nelerdir?

1.      Yaş Gruplarına Göre Branş Ders Kitapları

2.      Ünitelendirilmiş Branş Dersleri

3.      Alanlara Ayrılmış Gelişim Raporları

4.      Yaş Gruplarına Göre Eğitim Modeli

5.      Öğretmen Oryantasyon Eğitimi

6.      Mantıksal Bilgiyi Geliştirme

7.      İmgesel Bilgi Oluşturma

8.    Görsel Temalara Bilgiyi Yansıtma